Tam Quốc VGG -> Câu hỏi thường gặp
  • Liên quan đến Công Trình và Đại Điện
  • Liên quan đến Tướng
  • Liên quan đến phần Đại Chiến
  • Liên quan đến mục Thu Thuế
  • Liên quan đến Huấn luyện và cải tiến
  • Liên quan đến Lương Thực
  • Liên quan đến Quan chức và uy danh
  • Liên quan đến Thương Thành
  • Những vấn đề khác trong game
  • Một số vấn đề thường gặp nhất